LO vz.37 řopík

   Koncem roku 1936 bylo zřejmé že by v mnoha ohledech zaostalé objekty LO vz.36 nedokázali plnohodnotně obránit Československo, a tak čs. inženýři vyprojektovali po vzoru opevnění těžkého novou variantu LO, později nazvanou řopík.

   Rozlišujeme 9 typů LO z toho 5 objektů (A,B,C,D,E) jsou objekty kulometné. Objekt A, jeho 2 střílny chráněné krycímy uchy mířily směrem do boků, je to nejčastější typ LO vz.37, typ A rozdělujeme podle úhlu který svírají osy střílen na (A-120,140,160,180,200,220). Objekt B, polovina objektu je shodná s typem A tudíž je jedna střílna také chráněna krycím uchem ovšem jedna střílna míří směrem na nepřítele, typ B rozdělujeme na (B1-boční střílna míří vpravo, B2- boční střílna míří vlevo při pohledu z týlu); (B-80,90,100). Objekt C, jednoduché kulometné hnízdo pouze s jednou střílnou mířící přímo na nepřítele asi v polovině případů měl střechu z vlnitého plechu, můžeme rozlišit 2 typy objektu C, C1(zkosený vpravo) a C2 (zkosený vlevo) při pohledu v interiéru objektu. D jedná se o polovinu objektu A, tudíž jedna střílna chráněná krycím uchem a mířící do boku, objekty D rozdělujeme na (D1 střílna míří vpravo a D2 vlevo při pohledu na týl). Objekt typu E jedná se o zesílenou a lépe vybavenou variantu typu C, pouze jedna střílna mířící přímo na nepřítele, rozdělujeme na (E čelní stěna zkosena vlevo a E1 čelní stěna zkosena vpravo z pohledu v interiéru); zbylé objekty (F,G,H,K) jsou v podstatě úkryty pro kanón proti útočné vozbě, bylo jich celkem postaveno pouze pět, z toho dva cvičné.

   Strategie boje byla jiná něž u LO vz.36 jelikož tento objekt mohl bojovat sám bez větší újmy, řopík by byl bez svých mnoha kolegů kteří ho chránily a které chránil on naoplátku velmi jednoduchou kořistí pro nepřítele, stejně tak, jako by byla celá linie řopíků bez překážek, a to jak protipěchotních tak i protitankových.

 Do výzbroje LO vz.37 bylo počítáno hlaně s LK26 a dále TK24, TK36 uvažovalo se i o použití protitankové pušky. Tyto zbraně se umísťovaly do následujících lafet: lafeta vz.37 (Brněnská) a 38 (Strakonická), improvizovaně také na střelecké stolky nebo do čepu pro LK. V poválečném období se do objektů namontovaly lafety typu UL-1.

   Další výbavu řopíků tvořily: mřížové a pancéřové dveře, uzávěry střílen, lapače splodin napojené na ventilaci, odpadové zařízení na vystřelené nábojnice, žlábky pro chlazení hlavní a v případě použití TK vz.24 15 l nádrž na vodu a nakonec periskopy od dvou firem Optikotechna, nebo Srb a Štýs.

Zpět